Zöld Technológia Társadalomtudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport a zöld technológiákkal kapcsolatos társadalomtudományi aspektusok széles skáláját vizsgálja elsődlegesen közgazdasági és jogi fókusszal. Úgy tűnik ugyanis, hogy a műszaki-természettudományi innovációk sikeres elterjedéséhez egyre inkább szükséges társadalomtudományi témák sikeres hozzárendelése. A világ vezető radikális innovátorai sikeresen valósítanak meg társadalmi-technológiai integrációkat annak érdekében, hogy K+F+I folyamataikat társadalomtudományi szempontokkal támogassák. 

Kutatócsoportunk vizsgálja egy-egy zöld technológia újdonságtartalmát, illetve az újdonságtartalomhoz rendelhető jogi oltalmi/védelmi keretrendszert, szellemi tulajdonjogi stratégiát, azonosítja stakeholdereit, menedzseli a stakeholderek elérését és bevonását, technoökonómiai elemzést végez, felméri a technológia társadalmi elfogadását, elemzi a Science to business kapcsolat jogi keretrendszerének mintázatát, annak hatékonyságát, javaslatot tesz alkalmazandó modellekre, megvizsgálja és elemzi az uniós környezeti jogi, energia jogi szabályozást, teszi mindezt a felelősségteljes innováció, mint horizontális szempont figyelembe vétele mellett. 

A kutatócsoport legfőbb tudományos eredményei

A kutatócsoport frissen alakult kimondottan a zöld technológiákkal kapcsolatos társadalomtudományi aspektusok vizsgálatára, így a tudományos eredmények bemutatását kutatóink korábbi kapcsolódó munkáin keresztül szemléltetjük.

 • Társadalmi-technológiai integráció területén fontos eredményünk az ún. STIR (Socio-Technical Integration) módszertan poszt-szocialista innovációs környezetre történő adaptálása és ennek segítségével olyan innovációs folyamatmenedzsment módszertan kidolgozása, mely sikeresen integrál társadalomtudományi aspektusokat műszaki-természettudományi K+F+I folyamatokba.
 • Felelősségteljes innováció területén fontos eredményünk a téma fogalomrendszerének hazai keretrendszerbe történő illesztése, gyakorlati szempontú értelmezése, valamint közgazdasági megfontolásokkal való kiegészítése.
 • Technológia elfogadás területén  a technológia elfogadás nemzetközileg elfogadott main stream modelljeinek (TAM, UTAUT) kiegészítése fiziológiai-biológiai reakciók mérésével, és ezáltal új módszertan fejlesztése és tesztelése fontos eredmény.
 • Szellemi tulajdonjog védelem területén hozzájárultunk a know-how és az üzleti titok megfelelő magánjogi értékeléséhez, előrevetítettük a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2014. március 15. napja óta hatályos 2013. évi V. törvénybeli szabályozását és alátámasztottuk jelenlegi értelmezését.
 • A személyiségi jogok területén kimutattuk azok egyes összetevői vagyoni értékűségét, a külvilágban manifesztálódott személyiségi jogi összetevőkként forgalomképességüket, s átruházhatóságukat. Ez a felfogás egyrészről dogmatikailag alátámasztotta az üzleti titok és a know-how 2014. március 15. és 2018. augusztus 7. között hatályos szabályozása alapján e jogok átruházhatóságát, másrészről kellő jogi alapot biztosított az üzleti titok/know-how forgalomképes szellemi tulajdonjogként való szabályozásához.
 • A science-to-business területen - elemezve az egyetemi-vállalati együttműködések lehetséges szerződési kereteit - kimutattunk olyan szempontokat, modelleket, melyek a kutatási szerződés Polgári Törvénykönyvbeli szabályozási modelljének felülvizsgálatát támasztják alá.
 • Az ipar és egyetem innovációs kapcsolatrendszere területén kimutattuk az akkor hatályos jogszabályi keretrendszer innovációt kevésbé hatékonyan támogató hatását, s bemutattuk és részletesen elemeztük azt a modellt, melynek alkalmazása elősegíti a szellemi tulajdon létrejövetelét, garantálja a kutatásban részesek, illetve a hasznosításban érdekeltek szándékának megvalósulását.
 • Az uniós környezetjog kapcsán rámutattunk a tagállamok és az Európai Unió tekintetében is jelentős kihívásokra, ideértve a biológiai sokféleség megőrzéséhez és a klímasemleges kontinens megvalósításához előrevetített stratégiák kapcsán felmerülő nehézségeket. Előrevetítettük a nemzetközi környezetjogi szabályozás uniós jogban való megjelenését olyan új területek kapcsán, mint az ökocídium. Felhívtuk a figyelmet az uniós környezetjogi szabályozás hiányosságaira, különösen az Aarhusi Egyezmény maradéktalan végrehajtása kapcsán. Az uniós támogatási és innovációs kereteket meghatározó Green Deal céljainak megvalósításához elengedhetetlen a tagállamok szoros együttműködése a környezet- és energiapolitika területén.
 • Az uniós energiajog terén, a tiszta energiaforrásokról szóló vita relációjában rámutattunk a nukleáris energia kapcsán felerősödött tagállami ellenétekre, a nukleáris energiatermelés következményeképpen létrejövő radioaktív hulladékok kérdésére, a jogi szabályozásban felmerülő nóvumokra és kihívásokra.

Az elmúlt 1 év eredményei

A zöld technológiák többsége olyan feltörekvő technológia, mely ígéretes megoldásokkal kecsegtet, ugyanakkor jelentős újdonságtartalma miatt sok nyitott kérdés övezi. A bizonytalanságok szignifikáns része a társadalom irányából érkezik, így ezek minél megnyugtatóbb megválaszolása az adott technológia sikerességéhez is hozzájárul. Ezen kihívásra reagálva célunk olyan társadalmi-technológiai integrációk megvalósítása, melyek segítségével a K+F+I folyamatok társadalomtudományi szempontokkal támogathatóak. További kihívást jelent a zöld technológiák szellemi tulajdonjogi folyamatokba való integrálása, hiszen újdonságtartalmuk a már meglévő oltalmi jogi modellek újragondolását és adaptációs folyamatának elősegítését teszik szükségessé. Feltárást igényel, hogy a zöld technológiák alkalmazása által elérendő cél a kutatóhelyek és az ipar relációjában milyen jogi keretrendszerrel támogatható, s az uniós környezeti jogi szabályokkal e területek összhangja miként érhető el. 

Lukovics M. – Nagy B. (2021): A felelősségteljes innováció és a gazdasági racionalitás kapcsolatrendszere vállalati környezetben. Közgazdasági szemle, 3, 421—436. o. http://doi.org/10.18414/KSZ.2021.4.421

Lukovics, M. - Flipse, S. M. - Udvari, B. - Fisher, E. (2017): Responsible research and innovation in contrasting innovation environments: Socio-Technical Integration Research in Hungary and the Netherlands. Technology in Society, 51C, pp. 172-182 https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2017.09.003

Gombos Katalin – Sziebig Orsolya Johanna: Az európai uniós környezetvédelmi szabályozás legújabb irányai. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021, 176 p.

A kutatócsoport legfontosabb 5 publikációja

 • Lukovics, M. – Nagy, B – Buzás, N. (2019): Understanding the Economic Principles of Responsible Research and Innovation. In von Schomberg, R. – Hankins, J. (eds.): International Handbook of Responsible Innovation – a Global Resource. Edward Elgar Publishing. 134-149.o. DOI: https://doi.org/10.4337/9781784718862.00016
 • Lukovics M. – Udvari, B – Nádas, N. – Fisher, E. (2019): Raising Awareness of Researchers-in-the-Making towards Responsible Research and Innovation. Journal of the Knowledge Economy. 10(4), 1558-1577. o. https://doi.org/10.1007/s13132-019-00624-1
 • Lukovics, M. - Flipse, S. M. - Udvari, B. - Fisher, E. (2017): Responsible research and innovation in contrasting innovation environments: Socio-Technical Integration Research in Hungary and the Netherlands. Technology in Society, 51C, pp. 172-182 https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2017.09.003
 • Görög Márta (2012): A know-how jogi védelmének alapvető kérdései. HVG-ORAC, Budapest, 192. p.
 • Görög Márta (2018): Tanulhatunk-e az ipar-egyetem együttműködés Bayh-Dole Act modelljéből? In: Görög, Márta – Mezei, Péter (szerk.): A szellemi tulajdonvédelem és a szabadkereskedelem aktuális kérdései, Iurisperitus Kiadó, Szeged, pp. 92-103.
 • Gombos Katalin – Sziebig Orsolya Johanna (2021): Az európai uniós környezetvédelmi szabályozás legújabb irányai. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 176 p.

Csoportvezető kutatók

Dr. habil. Lukovics Miklós okleveles közgazdász, közgazdaság-tudományi PhD-fokozattal rendelkezik. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának habilitált docense, valamint tagja az Arizona State University felelősségteljes innovációval foglalkozó kutatócsoportjának, ahol a feltörekvő technológiák társadalomtudományi vetületeit vizsgálják.

Lukovics Miklós érdeklődési körének fókuszában napjaink legforróbb technológiai újdonságainak gyakorlati aspektusai állnak. Összes tudományos közleményeinek száma 157 (ebből angol nyelvű 54), munkáira 720 hivatkozás történt, H-indexe 16. 
Prof. Dr. Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, 2016. szeptember 1. óta a kar Civilisztikai Tudományok Intézetének vezetője, hat éven keresztül az SZTE Kutatásfejlesztési és Innovációs Igazgatóságának jogi szakértője, 2014 óta az MTA SZAB tudományos titkára. Tudományos kutatási területe a szellemi tulajdonjog, személyiségi jog, orvosi jog.

Vegye fel a kapcsolatot a kutatócsoport-vezetőjével a következő e-mail címen:
lukovicsmiklos@gmail.com